Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky předplatného u Bud Media s.r.o., IČO: 04565363, se sídlem Kostelní 942/46, České Budějovice, 370 04, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 24288 ( dále jen Vydavatel)

DOBA PŘEDPLATNÉHO

Předplatné se sjednává na dobu určitou na jeden rok či dva roky. Předplatitelé automaticky dostávají nabídku k prodloužení předplatného na další období v délce dle poslední provedené úhrady předplatného. Předplatitel má možnost předplatné prodloužit či ukončit. Tím zanikne smluvní vztah mezi předplatitelem a vydavatelem. Ukončit předplatné lze také prostřednictvím emailové adresy info@budlive.cz.

ÚHRADA PŘEDPLATNÉHO

Na základě objednávky předplatného bude vydavatelem vystavena výzva k platbě, která bude prostřednictvím e-mailu či klasické pošty doručena předplatiteli. Ten může využít platbu převodem na účet (QR kód) či složit danou částku s patřičným variabilním symbolem u Fio banka České Budějovice, číslo účtu 2000894816 / 2010. Po připsání částku na účet vydavatele bude předplatiteli vystavena faktura - daňový doklad a zaslána prostřednictvím e-mailu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Předplatitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o předplatném bez udání důvodu do 14ti dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení musí být oznámeno vydavateli písemně nebo telefonicky na e-mail info@budlive.cz či telefonu +420 604 222 920. Odstoupení musí být oznámeno před uplynutím výše uvedené 14ti denní lhůty. V případě odstoupení od smlouvy ve výše uvedené 14ti denní lhůtě vrátí vydavatel předplatiteli všechny platby, které od něj obdržela za objednané a stornované období. Při odstoupení od smlouvy ve výše uvedené 14ti denní lhůtě nevzniknou předplatiteli žádné další náklady. I po uplynutí výše uvedené 14ti denní lhůty pro odstoupení je předplatitel oprávněný kdykoliv předčasně ukončit své předplatné. V takovém případě je mu vrácena poměrná část nevyčerpaného předplatného, ze kterého jsou odečtené náklady na odeslání peněžní částky a rozdíl mezi cenou časopisu v prodejní síti a cenou předplatitelskou za každý doručený časopis. Nevyčerpaná částka bude distributorem vrácená do 20 dní od podání žádosti předplatitelem. V případě, že předplatitel čerpal výhodu či bonus vyplývající z nabídky předplatného, k ukončení předplatného může dojít pouze po vrácení nepoškozeného bonusu. Jestliže bonus nejde vrátit, předplatné doběhne do konce předplaceného období. V případě předplatného, kde je jiný plátce a odběratel, je prodloužení předplatného nabídnuto tomu, kdo předplatné platil. V případě, že tento předplatitel na nabídku prodloužení předplatného nereaguje, je vydavatel oprávněn kontaktovat adresáta časopisu a nabídnout předplatné přímo jemu.

BONUSY

Bonusy k předplatnému jsou odesílány na základě připsané platby za předplatné, v případě časově omezených bonusů, voucherů či vstupenek je potřeba pro včasné doručení uhradit předplatné obratem po obdržení platebního předpisu. Bonusy k předplatnému se rozesílají do dvou týdnů od připsání úhrady předplatného.

REKLAMACE

Reklamace dodávek titulů musí být učiněna neprodleně po zjištění nesrovnalostí, nejpozději však 2 výtisky zpětně ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání posledního výtisku, tzn. číslo, které vyšlo jako poslední a 1 číslo zpětně. Reklamaci vad titulů ( chybějící stránky, špatný tisk aj.) je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy ji lze při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od doručení titulu předplatiteli. Reklamace se uplatňují u vydavatele e-mailem či telefonicky na výše uvedených kontaktech. V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové doručení výtisků nedodaných řádně. Není-li nové doručení možné nebo pokud tak bude ze strany předplatitele požadováno, bude předplatiteli prodlouženo předplatitelské období úměrně výši oprávněné reklamace.

ZÁVĚR

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 12. 2015.

© Copyright 2019 Bud Media s.r.o.

Vytvořili v: