Osobnosti

Dobrého strážníka jen uniforma neudělá ...

ŘÍKÁ VILÉM VÁVRA, KOOORDINÁTOR MĚSTSKÉ POLICIE

Autor: Mirka Nezvalová, Foto: Petr Zikmund

Vášnivý rybář, který ryby vůbec nejí, a všechno, co chytí, zase pustí. Táta dvou dcer a dědeček čtyř vnuček. Vystudovaný ekonom. Muž, který se k českobudějovické městské policii dostal v roce 1991 vlastně náhodou. Dnes je jejím šéfem, přitom tuhle pozici vzal kdysi jako záskok do doby, než se najde někdo jiný. To všechno je šestapadesátiletý Vilém Vávra.

Jak se vám od roku 2007 sedí v šéfovské židli?
Musím vás opravit. Moje pozice je totiž koordinátor všech činností v rámci městské policie a oficiálně jsem vedoucím odboru hlídkové služby. Zákon zná tři formy řízení městské policie, tedy primátor, určený zastupitel nebo pověřený strážník. V Českých Budějovicích je řídící osobou primátor.


vavra operacni

Obr. 1)  momentka z operačního střediska městké policie v Českých Budějovicích

Jak vlastně vypadá činnost městské policie?
Naši činnost určuje zákon. Takže nejdříve to řeknu „úřednicky“. Městská policie zabezpečuje záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce, dohlíží například na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce. Podílí se na prevenci kriminality v obci, atd.

... a když to řeknete lidsky - co dělá městská policie?
Naši strážníci se starají, aby byl v Českých Budějovicích zajištěný veřejný pořádek a žilo se zde dobře. Něco z naší činnosti se dá naplánovat. Podílíme se na většině velkých událostí ve městě, těch bývá ročně kolem tří set. Všechny ty půlmaratony, trhy, sportovní zápasy, výstavy – všude vidíte městskou policii. Máme oddělení prevence, které chodí do škol a školek, ale i do domovů důchodců na přednášky. K naší činnosti patří i ono nepopulární dávání botiček na špatně zaparkovaná vozidla. A myslím, že lidé si už všimli, že dohlížíme v ranních hodinách na vybrané přechody u škol, kde nám pomáhají i vyškolení dobrovolníci.

A z těch věcí, které se naplánovat nedají?
Když je někde průšvih, jsme často jedni z prvních. Řachne parovod, spadnou MIGy na sídliště ... jsme tam a dle našich pravomocí zajišťujeme místo a podílíme se na řešení aktuální situace.

Jak se změnila činnost městské policie od té doby, kdy jste nastoupil?
Jedním slovem - rozkošatěla. Dneska proto máme specializace. Dopravní družstvo, které dělá již zmíněnou nepopulární „dopravu v klidu“, což je odborný termín pro botičky, odtahy, kontrolu zón. Pak máme specialisty v přestupkovém oddělení, kteří zpracovávají vše, co naši strážníci na ulicích naberou. Je totiž důležité, aby strážníci byli co nejvíce v terénu a nemuseli pak sedět nad papíry v kanceláři. Pak je tu ještě družstvo obvodního dohledu a družstvo turnusové služby, respektive turnusy.

Můžete objasnit tuhle terminologii?
Turnus tvoří strážníci, kteří slouží dvanáctihodinové denní a noční směny. Střídají se ve čtyřdenních intervalech. Máme celkem čtyři turnusy. A pak máme družstvo obvodní dohledy, tzv. „obvody“. Strážníci zařazení do obvodů působí preventivně na území města a všímají si problémů v určeném obvodu. Pro tyto strážníky je důležitá místní znalost určeného obvodu.

IDEÁLNÍ MĚSTSKÝ STRÁŽNÍK

Přesto vy jste určitě ten, kdo ví, jak by měl vypadat správný městský policista, existuje model ideálního strážníka?
Ano, takový strážník musí umět jednat a pracovat s lidmi. Bohužel, často se stává, že ne vždy je komunikace ze strany občanů vedena v přátelském duchu. Chápu, že jsou lidé naštvaní, když přijdou k chybně zaparkovanému vozidlu, na které byla nasazena tzv. botička, nicméně občané si často svůj vztek verbálně vybíjejí právě na strážníkovi. Strážník musí být zároveň i trpělivý, musí umět naslouchat a vysvětlit jim veškeré zákonné důvody, proč tomu tak je. Ale je jasné, že dobrého strážníka jen uniforma neudělá.

vavra radnice

Obr. 2) Vilém Vávra před sochou spravedlnosti na českobudějovické radnici


Přepokládám, že kritéria pro výběrové řízení mají mnoho bodů.
Nároky jsou velmi přísné. Důležité je být zdravotně způsobilý, kdy podmínkou je absolvování psychotestů a také fyzických testů. Pak uchazeč či uchazečka musí být bezúhonní a spolehliví. Podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti jsou striktně vymezeny v zákoně o obecní policii.  Další podmínkou je maturitní vysvědčení. Pokud uchazeči splní veškerá uvedená kritéria, je nezbytné, aby úspěšně absolvovali zkoušku odborné způsobilosti před komisí ministerstva vnitra a získali osvědčení. Osvědčení se vydává na dobu pěti let a zkouška se skládá z průřezu právních předpisů, se kterými se v praxi potkáváme, což je například zákon o obecní policii, ale i vybrané úseky z trestního práva, přestupkového práva, právní úpravy provozu na pozemních komunikacích atd.

Znamená to, že všechno tohle musí strážníci opravdu znát?
Jistě. Právě oni musí rozpoznat, zda je konkrétní jednání protiprávní, musí to umět popsat a zároveň obhájit. Veřejnost to asi zřejmě neví, ale rozdíl mezi občanem a strážníkem je ten, že zatímco občan může konat vše, co mu zákon nezakazuje, strážník to má naopak. Strážník při výkonu služby nesmí konat nic, co mu zákon nepovoluje, respektive jeho oprávnění jsou striktně vymezena zákonem. Strážník musí přesně vědět, kde jsou ty mantinely, které ho opravňují k tomu či onomu zákroku či úkonu. Počínaje výzvou k prokázání totožnosti po předvedení osoby.

Zmínil jste fyzické testy.
Ano, fyzické testy jsou součástí výběrového řízení. Před přijetím uchazeče musíme zjistit, jakou má fyzičku. Naši instruktoři výcviku provádí fyzický test, který se skládá z několika disciplín. Patří sem například člunkový běh, shyby, bench press s určitým poměrem váhy, lehy sedy.

Dá se říct, že nároky pro přijetí k městské policii jsou mnohem méně náročně než třeba pro budoucí policisty?
Tak se to určitě říct nedá, většina podmínek a požadavků je shodných, také proto mnozí naši lidé odchází k policii, hasičům nebo armádě.

Jak jste na tom v současné době s početním stavem?
Plánovaný stav je 155 strážníků, my nyní máme 140 strážníků, pětina má vysokou školu a pětinu tvoří ženy.

Co vlastně můžete nabídnout těm, kteří by to u vás chtěli zkusit?
Průměrná čistá mzda je 32 tisíc korun. Nový strážník může získat jednorázovou odměnu nejen za úspěšné absolvování zkoušky, ale i za to, že u nás pracuje déle než jeden rok. A také jsou tady další benefity, například příspěvek na stravování, odměny za odpracované roky a v neposlední řadě stabilita této práce.

Máte tedy šanci vybírat z mnoha zájemců?
Je pravda, že zájem o toto zaměstnání je. Zejména u mladších uchazečů ale bývá problém, že  nejsou na tuto práci – službu psychicky ani fyzicky zralí. Takže psychotesty nebo fyzické testy pro ně bývají velkou překážkou.

Láká některé uchazeče možnost nosit zbraně?
Ano, ale i to upravuje zákon. Vyžadujeme od strážníků zbrojní průkaz, který si u nás mohou udělat, takže jim umožníme nošení zbraně při výkonu povolání.

Vy sám zbraň jistě máte.
Ne, necítím potřebu být neustále ozbrojen.

MP

Obr. 3) Ilustrační záběr z městských ulic


POVINNOST NATÁČET ZÁSAHY

Lidé asi tolik nereagují pochvalami na dobrou práci strážníků, ale spíše si na ně stěžují…
To máte pravdu. V dnešní době sociálních sítí a mobilních telefonů se sebemenší problém takto řeší. Ale u nás máme dlouhodobě nastavené kontrolní mechanismy tak, že každá stížnost nebo zákrok je podrobený následnému zkoumání a prověřování a případně zjištěné nedostatky řešíme tak, aby se naši strážníci případných chyb a nedostatků vyvarovali. Pokud usoudíme, že jde o závažnější pochybení, jsou i kázeňské postihy.

Ptám se proto, že nedávno se právě na sociálních sítích objevila videa konfliktů třeba s mužem, který neměl nasazenou roušku.
Vím o tom. Zákrok se prováděl v součinnosti s policií České republiky a podobně jako v dalších případech v republice nebylo shledáno pochybení či porušení zákona. Jestliže strážník zjistí, že osoba porušuje aktuálně platný právní předpis tím, že nemá zakryté horní cesty dýchací, pak je vyzvána, aby sjednala nápravu. Když odmítne, nastupují další úkony tak, jak nám ukládá zákon. Tedy je nutné prokázání totožnosti, protože my musíme vědět, s kým jednáme, případně koho budeme pro porušení oznamovat. Když to osoba odmítne, lze ji předvést na nejbližší oddělení policie ke zjištění totožnosti, a pokud i tady následuje odpor, následuje zákrok, respektive strážník má možnost použít takzvané donucovací prostředky. Celý zákrok je pak ukončen tím, že po konečném zjištění totožnosti se vše postupuje k příslušnému správnímu orgánu k dalšímu rozhodnutí. Na začátku přitom byl pouze požadavek, aby si dotyčný nasadil ochranu horních cest dýchacích. Veřejnost to ale vnímá tak, že byly použity donucovací prostředky kvůli roušce, neuvědomují si, že důvodem bylo neprokázání totožnosti.

Jaké vysvětlení pak máte pro video z českobudějovického Senovážného náměstí, kdy strážník fyzicky napadl ženu?
Nemohu se vyjadřovat konkrétně, protože věc je předmětem šetření ze strany policie, my jsme ihned po obdržení tohoto videa poskytli veškerou potřebnou součinnost a předali veškeré nám dostupné podklady orgánům činným v trestním řízení. My neprovádíme objasňování ani vyšetřování. Mohu ale potvrdit, že ten strážník již u nás nepracuje.

MP 2

Obr. 4) Ilustranční snímek

Když se náhodou dostanu do nějakého konfliktu se strážníky, kde mám záruku, že se nedomluví proti mně? Třeba tam pak jde o tvrzení proti tvrzení.
Naši strážníci už jsou několik let vybaveni osobními kamerami a mají povinnost veškerou činnost natáčet. Pro stížnosti máme ustanovenou vnitřní komisi, kde se shromáždí všechny podklady od nahrávek z kamer, vysílaček, telefonů a většinou s těmi stěžovateli ještě osobně komunikuji, abych slyšel i jejich názor. My se snažíme na všechny zákroky pohlížet z pohledu občana. Opravdu nic, jak se říká, nezametáme pod koberec, protože právě z drobností se může stát velký problém a toho se snažíme vyvarovat.

KAŽDÝ STRÁŽNÍK MŮŽE MÍT SVOU SPECIALIZACI

I strážníci jsou jen lidé, takže ne každý je vhodný třeba pro práci pochůzkáře.
To samozřejmě víme. Máme tady ty, kteří pracují na botičkách, což jim rozhodně nezávidím, protože od rána do večera poslouchají nejrůznější argumenty lidí, kteří tvrdí, že botičku dostali neoprávněně nebo že strážník přece musí chápat důvody, které je k tomu vedly. A jsou zase strážníci, kteří zvládají jít večer do hospody plné podroušených zákazníků, dohadovat se s nimi, případně zde provádět nějaký zákrok. My vyhodnocujeme práci všech a snažíme se pro ně najít takové uplatnění, které jim vyhovuje, a také aby byli z pohledu naší organizace přínosem.

Pomáhají k udržování pořádku ve městě i kamery?
Naše městská policie mimo jiné provozuje i městský kamerový dohlížecí systém. Na území města máme dvaašedesát kamer. Je jasné, že není v lidských silách sledovat všechny monitory najednou, takže obsluha se na základě zkušeností a místní znalosti snaží vytipovat problémová místa, abychom při závadovém jednání byli schopni rychle zakročit, a nejlépe, abychom mu předešli.

Linka 156 je vaše tísňová, využívají ji lidé často?
Rozsah volání je obrovský. Od toho, že jim někdo blokuje výjezd z garáže přes sousedské spory, rušení nočního klidu až po ztracené doklady. Telefonátů jsou za rok tisíce, konkrétně za rok 2020 jich bylo 22 672, operátoři slouží nepřetržitě. Jsme rádi, když se na nás lidi obracejí, protože od toho tady městská policie je. Ale je fakt, že občas nedokážeme problém vyřešit k jejich spokojenosti.

Strážníci jsou i na obvodních služebnách.
Ano, máme město rozděleno do šesti obvodů. Snažíme se mít ve všech částech města takové záložní služebny, protože obvodní hlídky potřebují zázemí. Velkou služebnu máme v komunitním centru na sídlišti Máj a naposledy jsme jednu otevírali v Suchém Vrbném v blízkosti Suchovrbenského náměstí, protože tam bylo hodně stížností. Právě v obsazení obvodních dohledů máme největší podstav, proto rozpočet na příští rok počítá s navýšením počtu strážníků.

MP 3

Obr. 5) Každodenní pochůzky jsou základem práce městské policie

Máte každé ráno na stole svodku událostí za předchozí den?
Jistě, na konci každé „směny“ se zpracovává provedená činnost a zjištěné události, tato zpráva o činnosti se následně dále zpracovává a analyzuje. My jsme schopni díky GPS modulům zpětně zmonitorovat pohyb vozidla i hlídky, ve vozidlech jsou rovněž kamery a o těch osobních už jsme mluvili. Takže ano, jsme schopni vcelku přesně zmapovat pohyb i práci strážníků.

BUDĚJOVICKÁ SPECIFIKA

České Budějovice jsou známé obrovským množství cyklistů. Ne všichni z nich jsou přístupem městské policie k nim nadšeni.
Jsme cyklistické město, ale zároveň město historické, takže nikdy nelze vytvořit ideální podmínky pro cyklisty. Všichni už jsme určitě potkali cyklistu jedoucího v protisměru, na chodníku nebo na Dlouhém mostě v prostoru pro chodce. Ideální to asi nikdy nebude, ale apeluji na ohleduplnost. Zážitek, kdy vycházíte z radnice či obchodu v podloubí a srazí vás cyklista, se opravdu těžko rozdýchává.

Ke specifikům ale patří i bezdomovci.
Ano, město naší velikosti je pro ně přitažlivé, takže v současnosti jich máme na území města zhruba pět set. O většinu je naštěstí postaráno v azylových domech. S menším počtem z nich, je jich jen kolem dvaceti, bývá problém hlavně v zimních měsících, kdy trpí venku zimou. My se vždy na podzim s charitou a odborem sociálních věcí snažíme objíždět místa, kde se pohybují a nabízíme jim různé alternativy typu azylového domu. V současné době se připravuje další prostor pro osoby bez domova.

RELAX NA RYBÁCH

Chápu, že tahle práce vám zabírá víc než osm hodin denně, takže asi moc času na nějaké koníčky nezbývá.
Jsem taky ještě z titulu své funkce v nejrůznějších komisích a štábech a každoročně řeším problém vyčerpat si řádnou dovolenou. Ale čas na koníčky se snažím udělat. Už léta hraju badminton a jinak jsem vášnivý rybář. Chytám všude, nejen na jihu Čech, a občas se mi podaří vyjet někam na týden. Jezdíval jsem do Itálie, Španělska a poslední léta do Maďarska.

Vavra auto

Obr. 6) Vilém Vávra


Takže se pyšníte kapitálními úlovky?
Na rekordy si nehraju, ale třeba kapra přes dvacet kilo nebo dvoumetrového sumce už jsem chytil. A zase pustil. Já ryby nejím, pro mě je vášeň najít rybu, přijít na to, jak ji přelstít, dostat na háček a z vody. Tady čerpám klid a pak se zase vracím zpátky do kanceláře ke každodenním problémům.

Jste i při tom všem stále optimista?
Věřím, že děláme smysluplnou práci. Mám takovou utopickou představu, že kdybychom v celé naší městské policii měli měsíční celozávodní dovolenou, tak by si veřejnost snad uvědomila, co všechno děláme. Že nejsme jenom ti, co dávají botičky a rozdávají pokuty. Mám to štěstí, že mohu skoro od samého začátku sledovat vývoj českobudějovické městské policie, vidím, jakou proměnou si prošla, kam se dokázala posunout, ale také dobře vím, že prostor pro zlepšení tady pořád je. Zároveň musím zdůraznit, že bez strážníků a dalších zaměstnanců, kteří dělají každodenně svou práci, by městská policie nemohla existovat. Právě práce každého z nich tvoří celek, který se snažím vést, jak nejlépe umím.

Když se ohlédnete zpátky, šel byste k městské polici znovu?
Přiznám se, že tenkrát pro mě byl velký šok přejít z polí, luk a strání do téhle práce. V zemědělství vždycky vidíte konkrétní výsledek. Ať zoráte pole, zasejete nebo usušíte seno. V naší práci to bohužel vidíme málokdy. Ale když se už ptáte, na rovinu říkám, že kdybych měl před sebou opět šanci stát se městským strážníkem, tak bych to bral.

Uveřejněno v tištěném vydání magazínu BUDLive dne 13.12. 2021

VIZITKA


ING. VILÉM VÁVRA (56 let)
koordinátor činností Městské policie České Budějovice
Rodák z Českých Velenic vystudoval ekonomii na fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci. Působil 10 let jako rostlinář v ZD Dříteň. V roce 1991 nastoupil ke vznikající městské polici, kde je dodnes. Má dvě dcery a čtyři vnučky. Mezi jeho koníčky patří rybaření systémem „chyť a pusť", protože sám ryby nejí. Ve volných chvílích léta hraje badminton s kamarády a rád se projíždí na kole Českou Kanadou. Jeho životním krédem je, že je vždy dobré vyslechnout názor druhé strany.

Vilem Vavra 600

Ing. Vilém Vávra, koordinátor městské policie

Městská policie České Budějovice
Byla zřízena v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. obecně závaznou vyhláškou města České Budějovice dne 7. července 1992. Je řízena primátorem města, který určil k plnění některých úkolů při řízení městské policie strážníka Ing. Viléma Vávru, jenž je koordinátorem činností městské policie. Městská policie České Budějovice sídlí v ulici Jaroslava Haška, areál čeká v blízké době výrazná přestavba a modernizace. Pro rok 2022 má schválený rozpočet 118 milionů korun. Více: https://mpolicie.c-budejovice.cz

MP placka 600


Další články z této rubriky:

Žiju, a baví mě to čím dál víc

Celých 25 let byl Jiří Boček ředitelem Budějovického Budvaru. Pivovar pod jeho vedením čtyřnásobně zvýšil výstav a stal se největším e... Více informací

Jídlu v gastrosoutěži se musí vymyslet dobrý příběh

Představujeme nejmladšího a zároveň netypického hosta v naší „kariérní“ rubrice. Je jím středoškolák Jan Bauer. O své budoucí profesi ... Více informací

© Copyright 2019 Bud Media s.r.o.

Vytvořili v: